XV Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

w dniu 2020-03-19, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie”

10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prz...)

23.Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą za 2019 rok.

24.Wolne wnioski i informacje.

25.Zamknięcie obrad.