XII Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-12-23, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie rozpatrzenia...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

9.Rozpatrzenie autopoprawki do projektu WPF na lata 2020 – 2023.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.

11.Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2020 rok.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę bu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

18.Głosowanie nad autopoprawką do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Autopoprawka nr 2 )Głosowanie (Autopoprawka nr 3 )

19.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

20.Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2020 rok.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Autopoprawka nr 2 )Głosowanie (Autopoprawka nr 3)

21.Podjęcie uchwały budżetowej gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały budżetowej gminy Czerwi...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKiM

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie obrad.