X Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-11-29, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

7.Rozpatrzenie projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi w części według właściwości.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czerwińsk nad Wisłą.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę bu...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szcze...)

21.Podjęcie uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie określenia wyso...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "P...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi w części według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

27.Wolne wnioski i informacje.

28.Zamknięcie obrad.