VIII Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-09-25, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek formalny Przewodniczącego Rady G...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2019 r.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wyszogród.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku usługowego wraz z częścią nieruchomości gruntowej.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Czerwińsk nad Wisłą ze Związku Gmin Regionu Płockiego

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

16.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę bu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wyszogród.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ty...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku usługowego wraz z częścią nieruchomości gruntowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Czerwińsk nad Wisłą ze Związku Gmin Regionu Płockiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia G...)

24.Wolne wnioski i informacje.

25.Zamknięcie obrad.