VII Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2019-06-27, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wolny wniosek w sprawie dodania punktów...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Debata nad Raportem o stanie gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2018. (Głosy Radnych).

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Czerwińsk nad Wisłą ze Związku Gmin Regionu Płockiego w części dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufani...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

22.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę bu...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sie...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statu...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Czerwińsk nad Wisłą ze Związku Gmin Regionu Płockiego w części dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia G...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

29.Wolne wnioski i informacje.

30.Zamknięcie obrad.