V Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą w kadencji 2018 - 2023

w dniu 2019-03-27, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019;

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki;

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu;

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku;

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony w Czerwińsku nad Wisłą;

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą;

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysów;

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019;

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę b...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnieni...)

20.Podjecie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie przyznania do...)

21.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu;

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie udzielenia p...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przed...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony w Czerwińsku nad Wisłą;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysów;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru podat...)

29.Wolne wnioski i informacje.

30.Zamknięcie obrad.