III Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2018-12-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 214/XXVII/2017 na rok 2018

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2019-2022

8.Rozpatrzenie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet Radnym

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 214/XXVII/2017 na rok 2018

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2019-2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej...)

18.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czerwi...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet Radnym

Głosowanie (Autopoprawka do Uchwały w sprawie ustale...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia di...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia try...)

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie obrad.