II Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

w dniu 2018-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji Rady Gminy.

5.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

6.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

7.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów.

8.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowe oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

9.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych.

10.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

11.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

12.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

13.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę budżetową nr 214/XXVII/2017 na rok 2018.

14.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Wniosku formalnego Przewodniczącego Rady...)

15.Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia skł...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Głosowanie (Kandydatury Pani Ewy Krajewskiej do skła...)Głosowanie (Kandydatury Pana Tomasza Ruszczaka do sk...)Głosowanie (Kandydatury Pana Hieronima Zaczka do skł...)Głosowanie (Kandydatury Pana Tadeusza Biernata do sk...)Głosowanie (Kandydatury Pana Jacka Witkowskiego do s...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Głosowanie (Kandydatury Pani Ewy Krajewskiej na prze...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów.

Głosowanie (Kandydatury Pana Tomasza Ruszczaka do sk...)Głosowanie (Kandydatury Pana Krzysztofa Chludzińskie...)Głosowanie (Kandydatury Pana Jacka Fotka do składu K...)Głosowanie (Kandydatury Pana Tadeusza Biernata do sk...)Głosowanie (Kandydatury Panią Emilię Ambroziak do sk...)Głosowanie (Kandydatury Pana Mariusza Ciećwierza do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

Głosowanie (Kandydatury Pana Krzysztofa Chludzińskie...)Głosowanie (Kandydatury Pana Bogusława Cytackiego do...)Głosowanie (Kandydatury Pana Hieronima Zaczka do skł...)Głosowanie (Kandydatury Pana Mariusza Ciećwierza do...)Głosowanie (Kandydatury Pana Wojciecha Szafrańskiego...)Głosowanie (Kandydatury Pana Krzysztofa Sękowskiego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych.

Głosowanie (Kandydatury Pana Jacka Witkowskiego do s...)Głosowanie (Kandydatury Pani Zofii Kowalewskiej do s...)Głosowanie (Kandydatury Pani Moniki Kołeckiej do skł...)Głosowanie (Kandydatury Pana Wojciecha Szafrańskiego...)Głosowanie (Kandydatury Pana Krzysztofa Sękowskiego...)Głosowanie (Kandydatury Pana Mariusza Ciećwierza do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie (Kandydatury Pani Ewy Krajewskiej do skła...)Głosowanie (Kandydatury Pana Bogusława Cytackiego do...)Głosowanie (Kandydatury Pani Zofii Kowalewskiej do s...)Głosowanie (Kandydatury Pani Emilii Ambroziak do skł...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie (Kandydatury Pani Zofii Kowalewskiej na p...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

25.Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową nr 214/XXVII/2017 na rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę bu...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uch...)

28.Wolne wnioski i informacje.

29.Zamknięcie obrad.